Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: B.G.M. Harbers

Handelend onder de naam: Hoorspot

Vestigingsadres:

Buitenschans 34a

7141EL te Groenlo

Telefoonnummer: 0544-462424 / 06-23542088

Klantcontact formulier

KvK-nummer: 74799584

Btw-identificatienummer: NL101751692B02

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Informatie vooraf

Artikel 4: Prijzen

Artikel 5: Koop op proef

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

Artikel 9: Garanties

Artikel 10: Geen Garantie

Artikel 11: Klachten

Artikel 12: Privacy

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Hoorspot anders dan in de uitoefening van haar beroep of bedrijf;

Hoorspot. (kvk 74799584), gevestigd te Groenlo.

Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Hoorspot en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin de zorgverzekeraar invulling geeft aan haar zorgplicht jegens de cliënt;

Zorgpolis: de zorgverzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met betrekking tot de hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan c.q. voor de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Hoorspot gelden.

Artikel 3 – Informatie vooraf

3.1 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft Hoorspot de plicht om zich op de hoogte te stellen van alle met de overeenkomst verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Hoorspot deze informatie te verstrekken, die omtrent de betreffende bepalingen in haar zorgpolis daaronder begrepen.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Hoorspot. Alle aanbiedingen van Hoorspot zijn vrijblijvend.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 5 – Koop op proef

5.1 Aan de hand van de triage van Hoorspot of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch Centrum zal Hoorspot in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren, aan hem op proef leveren en daarna verkopen. De toestellen blijven tijdens de proef eigendom van Hoorspot;

5.2 Laat de cliënt de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Hoorspot van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 2 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt;

5.3 Tijdens de proeftijd moet de cliënt rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan Hoorspot moet teruggeven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen.

5.4 De klant is tijdens de proef verantwoordelijk voor het hoortoestel en de aanverwante producten.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Het aan Hoorspot verschuldigde bedrag dient direct bij het definitief worden van de aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting contant, per pinbetaling, bij machtiging tot automatische incasso of op factuur aan haar te worden voldaan;

6.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald;

6.3 Indien de cliënt in verzuim is, stuurt Hoorspot hem een betalingsherinnering, waarin zij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen;

6.4 Indien de cliënt dan ook niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal Hoorspot zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag overgaan.

Artikel 7 – Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

7.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Hoorspot de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot de algehele voldoening;

7.2 De door Hoorspot in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt conform “Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 BW.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1 Hoorspot behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat door de cliënt volledig is voldaan aan de betalingsverplichting, hieronder vallen ook eventuele wettelijke en/of buitengerechtelijke kosten, rente of schadevergoeding, onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten.

8.2 Hoorspot is bij reparatie bevoegd de gerepareerde zaak onder zich te houden totdat de kosten van de reparatie volledig zijn betaald.

Artikel 9 – Garanties

9.1 Voor zover de door Hoorspot geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Iedere aansprakelijkheid van Hoorspot voor de geleverde zaken is te alle tijde beperkt tot de omvang van de door de fabrikant geboden garantie. Hoorspot is niet verder aansprakelijkheid voor deze zaken dan indien en voor zover dit volgt uit de garantievoorwaarden van de fabrikant.

9.2 Hoorspot kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen jegens de cliënt indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Hoorspot na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

9.3 Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op het moment waarop de koop met de cliënt wordt gesloten.

9.4 Garanties worden slechts verstrekt aan de cliënt en gelden niet voor eventuele opvolgende rechtverkrijgenden.

9.5 Iedere garantie is beperkt tot de door Hoorspot geleverde zaken en diensten. Onder de garantie vallen nadrukkelijk niet: defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan, van onachtzaam gebruik of van nalatigheid, gevolg van opzettelijk handelen van verzekerde of van derden met goedvinden van

verzekerde, nalaten van normaal onderhoud en reparaties, onjuiste inbouw door de cliënt en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik.

Artikel 10 – Verlengde garantie, reparaties en vervanging

10.1 Hoorspot kan op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars een verlengde garantie aanbieden. De verlengde garantie die Hoorspot aanbiedt is vastgelegd in de zorgovereenkomsten met de zorgverzekeraars.

10.2 De verlengde garantie omvat – naar keuze van Hoorspot – het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak, het nogmaals (deels) uitvoeren van de geleverde dienst of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs. Het evenredig deel is de resterende gebruiksduur gedeeld door de normale gebruiksduur.

10.3 In geval van reparatie of vervanging wordt de op dat moment lopende garantietermijn nooit verlengd.

10.4 Hoorspot geeft op reparaties een garantietermijn van drie maanden. Deze garantie betreft uitsluitend reparaties betreffende dezelfde klacht indien deze zich binnen de garantietermijn opnieuw voordoen.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Hoorspot moeten zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Hoorspot moeten zijn ingediend.

11.2 Klachten kunnen worden ingediend via het klantcontact formulier dan wel via de post;

Hoorspot

T.a.v. Klantenservice
Buitenschans 34a

7141 EL Groenlo

11.3 Hoorspot dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.

Artikel 12 – Privacy

12.1 Hoorspot verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor uitgebreide informatie over hoe Hoorspot persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons Privacy Statement, online beschikbaar op www.hoorspot.nl/privacy-statement.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Hoorspot is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Hoorspot zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.